Специальности

Классификатор СГТК

Коды

 

Мамандық  атауы 

Наименование специальности                                                           

Коды

                                       Біліктілігі

                                    Квалификация

1

01120100

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

Дошкольное
воспитание и обучение

    3W01120101

 

4S01120102

Тәрбиешінің көмекшісі

Помощник воспитателя

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі

Воспитатель
организации дошкольного воспитания и обучения

2

01140100

 

Бастауыш
білім беру педагогикасы мен әдістемесі

Педагогика
и методика начального обучения

4S01140101

 

    4S01140102

Бастауыш
білім беру  мұғалімі

Учитель
начального образования

Шетел
тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

Учитель
иностранного языка начального образования

3

01140800

Кәсіптік
оқыту (салалар бойынша)

Профессиональное
обучение (по отраслям)

4S01140801

 

4S01140802

Өндірістік
оқыту шебері, техник (барлық атаулар)

Мастер
производственного обучения
, техник(всех наименований)

Өндірістік
оқыту шебері, техник-технолог (барлық атаулар)

Мастер
производственного обучения
, техник-технолог

(всех наименований)

4

03220200

Басқаруды
құжаттамалық қамтамасыз ету

және
мұрағаттану

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

  3W03220201

 

4S03220202

Офис-менеджер

Офис-менеджер

 Іс қағаз жүргізушісі

Делопроизводитель

5

04120100

Банк және
сақтандыру ісі

Банковское и страховое дело

4S04120103

Банк
операциялары жөніндегі менеджер

Менеджер
по банковским операциям

6

04210100

 

Құқықтану

Правоведение

4S04210101

Заңгер

Юриcт

7

 

 

 

07150300

 

Токарлық іс (түрлері бойынша)

Токарное дело (по видам)

 

3W07150301

3W07150302

4S07150304

 

Токарь Токарь

Фрезерлеуші Фрезеровщик

Техник-технолог

Техник-технолог

8

07150400

 

Металлөңдеу (түрлері бойынша) Металлообработка (по видам)

4S07150403

Техник-технолог

Техник-технолог

9

07310200

Геодезия және
картография
 

  Геодезия и картография 

4S07310201

Техник-геодезист

Техник-геодезист